عکاسخانه‌ی بهاره قادری

تهران ۴ اسفندماه ۱۳۵۶ با کلی شور زندگی به دنیا آمدم. بعدها دست روزگار من را به شیراز و سپس بندرعباس کشاند....

خانه